Syarat dan Terma

Terima kasih kerana melawat laman web kami. Jika anda ingin menggunakan laman web ini, anda mesti bersetuju untuk mematuhi dan terikat secara sah dengan terma dan syarat yang diterangkan di bawah. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana terma dan syarat ini, sila jangan gunakan tapak web kami.

1. BAWAH BAWAH
Kami tidak menyediakan perkhidmatan atau menjual produk kepada kanak-kanak. Jika anda berumur di bawah 18 tahun, anda boleh menggunakan laman web kami hanya dengan kebenaran dan penglibatan aktif ibu bapa atau penjaga yang sah. Jika anda masih di bawah umur, sila jangan berikan kami atau pelawat laman web lain sebarang maklumat peribadi.

2. DASAR PRIVASI
Dasar privasi kami adalah sebahagian daripada, dan tertakluk kepada, terma dan syarat penggunaan ini. Anda boleh melihat dasar privasi kami di https://instantpotmy.com/privacy-policy/.

3. DASAR ANTI SPAM
Kami membenci e-mel komersial yang tidak diminta sama seperti anda. Juga dikenali sebagai Spam atau e-mel sampah, ia merugikan komuniti Internet. Jika anda melanggan surat berita elektronik atau komunikasi lain dari tapak web kami, anda akan sentiasa mempunyai pilihan untuk berhenti melanggan serta-merta.

Jika anda mempunyai soalan, komen atau kebimbangan tambahan, sila hubungi kami dengan menghantar e-mel kepada customersupport@focusglobal.my dan memberikan kami maklumat yang berkaitan dengan kebimbangan anda.

4. DASAR PAUTAN LUAR
Laman web kami mengandungi pautan hiperteks ke laman web dan maklumat lain yang dibuat dan diselenggara oleh individu dan organisasi lain. Pautan ini hanya disediakan untuk kemudahan anda. Kami tidak mengawal atau menjamin ketepatan, kesempurnaan, perkaitan atau ketepatan masa sebarang maklumat atau dasar privasi yang disiarkan pada tapak web yang dipautkan ini. Anda harus tahu bahawa tapak web ini mungkin menjejaki tabiat melihat pelawat.

Di samping itu, hiperpautan kepada item tertentu tidak menggambarkan kepentingannya, dan bukan merupakan pengesahan individu atau organisasi yang menaja tapak web yang dipautkan, pandangan yang dinyatakan pada tapak web ini, atau produk atau perkhidmatan yang ditawarkan di tapak web ini.

Kami membenarkan pautan ke tapak web kami jika ia tidak membayangkan pengesahan oleh, atau gabungan dengan, tapak web kami.

Kami menyemak tapak web kami secara berkala untuk pautan yang rosak atau lapuk. Mana-mana dan semua pautan boleh disiarkan, diubah atau dialih keluar pada bila-bila masa. Untuk melaporkan masalah dengan pautan di tapak web kami, atau untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang dasar ini, sila hantar e-mel ke customersupport@focusglobal.my.

5. PENGUBAHSUAIAN DAN PENAMATAN
Terma dan syarat ini mungkin berubah dari semasa ke semasa. Jika perubahan sedemikian dibuat, ia akan berkuat kuasa serta-merta, dan kami akan memberitahu anda melalui notis yang disiarkan di halaman utama tapak web kami tentang perubahan yang telah dibuat. Jika anda tidak bersetuju dengan perubahan yang telah dibuat, anda tidak seharusnya menggunakan laman web kami. Kami boleh menamatkan terma dan syarat penggunaan ini atas sebarang sebab dan pada bila-bila masa tanpa notis kepada anda.

Jika anda bimbang tentang terma dan syarat penggunaan ini, anda harus membacanya setiap kali sebelum anda menggunakan tapak web kami. Sebarang pertanyaan atau kebimbangan hendaklah dikemukakan kepada perhatian kami dengan menghantar e-mel kepada customersupport@focusglobal.my, dan memberikan kami maklumat yang berkaitan dengan kebimbangan anda.

6. STATUS PEMEGANG LESEN
Anda memahami dan bersetuju bahawa penggunaan tapak web kami adalah terhad dan tidak eksklusif sebagai pemegang lesen yang boleh dibatalkan. Kami mungkin menamatkan lesen anda untuk menggunakan laman web kami, dan akses ke laman web kami, atas sebarang sebab, dan tanpa memberi anda notis.

7. PEMILIKAN KANDUNGAN
Semua kandungan di laman web kami dimiliki oleh kami atau pembekal kandungan kami. Bagi pihak kami dan pembekal kandungan kami, kami menuntut semua hak harta, termasuk hak harta intelek, untuk kandungan ini dan anda tidak dibenarkan melanggar hak tersebut. Kami akan mendakwa sepenuhnya mengikut undang-undang sesiapa yang cuba mencuri harta kami.

Anda bersetuju untuk tidak menyalin kandungan dari laman web kami tanpa kebenaran kami. Sebarang permintaan untuk menggunakan kandungan kami hendaklah diserahkan kepada kami melalui e-mel kepada customersupport@focusglobal.my.

Jika anda percaya bahawa hak harta intelek anda telah dilanggar oleh kandungan laman web kami, sila maklumkan kepada kami dengan menghantar e-mel kepada customersupport@focusglobal.my. Sila terangkan secara terperinci dakwaan pelanggaran, termasuk asas fakta dan undang-undang untuk tuntutan pemilikan anda.

8. PENYERAHAN
Anda bersetuju sebagai syarat untuk melihat, bahawa sebarang komunikasi antara anda dan Laman Web kami dianggap sebagai penyerahan. Semua penyerahan, termasuk bahagiannya dan grafik yang terkandung di dalamnya, atau mana-mana kandungan penyerahan, akan menjadi hak milik eksklusif Laman Web dan boleh digunakan, tanpa kebenaran selanjutnya, untuk kegunaan komersil tanpa sebarang pertimbangan tambahan.

9. PENAFIAN DAN HAD LIABILITI
Maklumat di laman web kami disediakan atas dasar "seadanya", "sebagaimana tersedia". Anda bersetuju bahawa penggunaan tapak web kami adalah atas risiko anda sendiri. Kami menafikan semua waranti dalam apa jua bentuk, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang waranti nyata, waranti berkanun, dan sebarang waranti tersirat tentang kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan bukan pelanggaran. Kami tidak menjamin bahawa tapak web kami akan sentiasa tersedia, akses tidak akan terganggu, bebas ralat, memenuhi keperluan anda, atau sebarang kecacatan pada tapak web kami akan diperbetulkan.

Maklumat di laman web kami tidak semestinya boleh dipercayai dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat profesional daripada kami. Kami tidak menjamin ketepatan atau kesempurnaan mana-mana maklumat yang diberikan, dan tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan akibat daripada pergantungan anda pada maklumat tersebut.

Jika bidang kuasa anda tidak membenarkan pengehadan ke atas jaminan, pengehadan ini mungkin tidak terpakai kepada anda. Penyelesaian tunggal dan eksklusif anda yang berkaitan dengan penggunaan laman web anda adalah dengan menghentikan penggunaan laman web tersebut.

Dalam apa jua keadaan, kami tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian langsung, tidak langsung, sampingan, berbangkit (termasuk ganti rugi daripada kehilangan perniagaan, kehilangan keuntungan, litigasi, atau seumpamanya), khas, teladan, punitif atau kerosakan lain, di bawah mana-mana teori undang-undang , yang timbul daripada atau dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan tapak web kami, penggunaan tapak web anda, atau kandungan, walaupun dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut.

Sebarang tuntutan hendaklah tertakluk kepada timbang tara mengikat sulit seperti yang diterangkan kemudian dalam terma dan syarat penggunaan ini.

10. KANDUNGAN LUCU DAN MENYERIKAN
Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang kandungan lucah atau menyinggung perasaan yang anda terima atau lihat daripada orang lain semasa menggunakan laman web kami. Walau bagaimanapun, jika anda menerima atau melihat kandungan tersebut, sila hubungi kami dengan menghantar e-mel kepada customersupport@focusglobal.my supaya kita boleh menyiasat perkara itu. Walaupun kami tidak bertanggungjawab untuk berbuat demikian, kami berhak untuk memantau, menyiasat dan mengalih keluar bahan lucah atau menyinggung yang disiarkan ke tapak web kami.

11. INDEMNIFIKASI
Anda memahami dan bersetuju bahawa anda akan menanggung rugi, mempertahankan dan memastikan kami dan ahli gabungan kami tidak berbahaya daripada sebarang liabiliti, kerugian, tuntutan dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam yang munasabah, yang timbul daripada penggunaan laman web kami atau pelanggaran anda terhadap terma dan syarat ini.

12. PEMATUHAN UNDANG-UNDANG YANG MENGELOLA DAN PENYELESAIAN PERTIKAIAN
Anda bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang yang terpakai semasa menggunakan tapak web kami.

Penggunaan platform dan/atau Perkhidmatan dan Terma & Syarat ini akan ditadbir oleh, dan ditafsirkan mengikut, undang-undang Malaysia. Sekiranya terdapat sebarang pertikaian mengenai Terma & Syarat ini, Pihak-Pihak hendaklah cuba dengan adil dan suci hati untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Undang-undang menggalakkan pihak untuk mencapai penyelesaian secara baik menurut bahagian sebelumnya, dan pihak hendaklah cuba bersetuju dengan prosiding ADR yang sesuai (contohnya pengantaraan, pendamaian, penentuan pakar, lembaga pertikaian, adjudikasi). Jika pihak tidak menyelesaikan perjanjian berdasarkan prosiding ADR yang sesuai dalam tempoh 14 hari selepas gagal menyelesaikan rundingan, atau tidak menyelesaikan pertikaian melalui ADR dalam tempoh dua bulan selepas permulaan ADR sebelumnya, setiap Pihak boleh memulakan prosiding timbang tara mengikut perenggan berikut.

Semua pertikaian yang berkaitan dengan kontrak ini, termasuk sebarang persoalan tentang kewujudan, kesahihan atau penamatannya, hendaklah dikemukakan kepada bidang kuasa mahkamah Malaysia. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan dalam prosiding timbang tara.

13. KEBOLEHASINGAN TERMA DAN SYARAT INI
Jika mana-mana bahagian terma dan syarat penggunaan ini ditentukan oleh mahkamah yang mempunyai bidang kuasa kompeten sebagai tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, bahagian itu hendaklah dihadkan atau dihapuskan pada tahap minimum yang diperlukan supaya baki terma dan syarat ini boleh dikuatkuasakan sepenuhnya dan di sisi undang-undang. mengikat.

14. BAGAIMANA UNTUK MENGHUBUNGI KAMI
Sebarang pertanyaan atau kebimbangan mengenai terma dan syarat penggunaan ini hendaklah dikemukakan kepada perhatian kami dengan menghantar e-mel kepada customersupport@focusglobal.my dan memberikan kami maklumat yang berkaitan dengan kebimbangan anda.

15. KESELURUHAN PERJANJIAN
Terma dan syarat ini, termasuk dasar yang digabungkan di sini dengan rujukan nyata, membentuk keseluruhan perjanjian anda dengan kami berkenaan dengan penggunaan laman web kami oleh anda.

Terma dan syarat ini kali terakhir dikemas kini pada 18 Februari 2021.

Troli beli-belah
ms_MYMS